CCP King Ghidorah (Showa) by CCP > Gold

CCP King Ghidorah (Showa)  by CCP Gold

Contributed By: Michael Johnson;

Year of Initial Release: 2005